Miljö & Hållbarhet

Miljö & hållbarhetspolicy

Lejondals Slott

Ekonomiskt ansvar:

Miljöarbetet integreras i affärsplanen och aspekter rörande hållbar utveckling och miljö ska ständigt vägas in i alla beslut som tas, oavsett område och nivå.

Miljöansvar:

Vi tänker på kvalitets- och miljöaspekter i alla led i vår verksamhet och arbetar målmedvetet och långsiktigt för att hitta lösningar som minskar belastningen på miljön. Vårt mål är att göra våra produkter och tjänster så skonsamma för hälsa och miljö som möjligt. Detta sker utan att vi ger avkall på våra kvalitetskrav. Kvalitet ska vara en naturlig del i miljöarbetet. Vi är alltid öppna och tydliga med att samtliga medarbetare på Lejondals Slott ska följa vår policy och våra riktlinjer.
Vi ökar medvetenheten hos våra medarbetare och intressenter genom att ständigt informera om vår policy, för att tillsammans driva en hållbar verksamhet. Våra anställda ska känna stolthet, kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågorna.
Vi är miljöcertifierade via Svanen och alla anställda, och extern inhyrd personal, informeras årligen om verksamhetens miljöarbete och vad som omfattas av Svanenlicensen. Varje avdelning får information om vilka miljöförbättringar som verksamheten arbetar för. Information ges om resultatet från mätningar gällande gränsvärdena samt förändringar gällande rutiner för Svanlicensen. 

Avfall:

Vi har en fungerande avfallshantering och så långt det är möjligt återvinns det avfall som generas av verksamheten.
Idag återvinner följande:
  • Matavfall
  • Hård och mjuk plast
  • Tidningspapper
  • Kartonger
  • Glas-färgat och ofärgat
  • Batterier och glödlampor
  • Metall
  • Farligt avfall
  • Deponi
  • Trädgårdsavfall  

Trädgårdsavfall:

Återförs till skog och mark för vidare förmultning.

Leveranser:

Vi minimerar antalet leveranser och planerar våra inköp i god tid.

Närproducerat:

Vi arbetar till stor del med lokala matproducenter. Om den möjligheten inte finns ser vi till att producenten inte ligger längre bort än 25 mil från Lejondals Slott.

Ekologiskt:

Vi eftersträvar att köpa så mycket ekologiskt som vi bara kan. Målet är att alltid ha minst 12 % ekologiska varor.

Inköp:

Större delen av våra produkter är Svanenmärkta eller annan miljömärkning.

Energiförbrukning:

Vi använder oss utav grön el och värmer upp anläggningen med bergvärmepump. Vi använder halogenlampor där det är möjligt och rörelsedetektor på allmänna toaletter.

Vattenförbrukning:

Vattenblandarna till dusch och handfat har begränsat vattenflöde och alla toaletter är snålspolande toaletter. I miljösynpunkt har vi heller inte några badkar. Till gästerna i konferensen och restaurangen har vi ett eget vattensystem med stora glasflaskor. Vid bevattning av park används sjövatten.

Värmeåtervinning:

Vi har värmeväxlare i ventilationen så att vi tar vara på den uppvärmda energin.

Transporter:

Vi väljer transportalternativ med minsta möjliga miljöbelastning vid inköp av varor. Vi använder oss utav intilliggande företag som Bålsta taxi och Håbo Buss för transport av gäster, och kontrollerar att de använder miljövänligt bränsle. Vi använder elbilar i vårt dagliga arbete.

Leverantörsansvar:

Vi tar del av våra leverantörer och underleverantörers policys för att se att de överensstämmer med våra.

Produkter:

Vi köper in miljövänliga produkter och använder inte engångsartiklar av plast. Minst 90 % av inköpt mjukpapper ska vara miljömärkt med Svanen eller EU-Ecolabel. Minst 90 % av inköpt kopieringspapper ska vara miljömärkt med Svanen eller EU-Ecolabel. Minst 50 % av totalt inköp av trycksaker ska vara tryckta på ett svanenmärkt tryckeri och dessutom vara Svanenmärkta. Minst 12 % av inköp av livsmedel och dryck ska vara ekologiska varor. Vi tar del av våra leverantörer och underleverantörers policys för att se att de överensstämmer med våra.

Samhällsansvar:

Vid inköp till produktion och administration prioriterar vi miljömärkta och kretsloppsanpassade produkter och källsortera vårt avfall. Vi sköter våra fastigheter och deras underhåll med största möjliga miljöhänsyn. Vi tillåter ingen diskriminering över huvudtaget inte rasism, sexism, religion, handikapp, ålder. Vi ser till så att matsvinn går till behövande i närområdet. Vi har ett samarbete med Systrarskap i Bro för att främja integration, sysselsättning för pensionärer, ensamma och arbetslösa. Denna organisation främjar välmående hos behövande i Bro och dess omgivning.

Anställnings- och arbetsförhållanden:

Genom att var en öppen och lyhörd arbetsgivare vill vi i största möjligaste mån tillgodose våra medarbetares tankar och önskemål och vara en flexibel arbetsplats vid schemaläggning och annan planering. Alla medarbetare ska kunna balansera sitt yrkesliv och sin fritid för sitt eget välbefinnande vilket också är till företagets bästa. Välmående medarbetare ger ett välmående företag! Vi har företagshälsovård för vår egen personal finns vid behov. Friskvårdsbidrag finns för att främja personalens hälsa och välmående. Där vi upplever att det eventuellt behövs extra stöd för en medarbetare så är det vår skyldighet att upprätta en handlingsplan.
Vi tillåter ingen diskriminering över huvudtaget inte rasism, sexism, religion, handikapp, ålder.
BOKA HÄR